13 April, 2013

PENGAKAP, KADET POLIS DAN PANDU PUTERI MEWAKILI SEKOLAH KE PERTANDINGAN KAWAD KAKI PERINGKAT DAERAH KULAIJAYA 2013

BANDAR TENGGARA : 13 April 2013

Mohd Farid Zulkifli
Ketua Platun Pengakap
Pasukan Badan Beruniform yang akan mewakili sekolah dalam Pertandingan Kawad Kaki Peringkat daerah Kulaijaya seperti mana yang telah diumumkan oleh Penolong Kanan Kokurikulum, Ahmad Survi sehari selepas pertandingan peringkat sekolah ialah pasukan Pengakap, Pandu Puteri daripada Agensi Bukan Kerajaan (NGO) dan pasukan Kadet Polis (Puteri) daripada Badan Kerajaan (GO).


Nurshahira Mohd Arifin
Ketua Platun Kadet Polis (Puteri)

Hazira Shamsul Ihtihsham
Ketua Platun Pandu Puteri
Ketua Platun Pengakap, Mohd Farid Zulkifli, Nurshahira Mohd Ariffin dan Hazira Shamsul Ihtihsham bersedia memimpin pasukan masing-masing untuk memastikan sekolah berjaya dalam Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Daerah Kulaijaya pada 18 April 2013 di SMK Kota Kulai.

Kami pasukan Kadet Bomba, Puteri Islam, Persatuan Bulan Sabit Merah (PBSM) dan Kadet Remaja Sekolah (KRS) serta semua warga SMK Bandar Tenggara sentiasa mendoakan agar ketiga-tiga Pasukan Badan  Beruniform akan mencapai kejayaan cemerlang. Sejajar dengan slogan baru, yang diumumkan oleh Pengetua, Hj Armas Derusman semasa ucapan beliau pada Mesyuarat Agung PIBG baru-baru ini iaitu
 "SEKOLAHKU GEMILANG"


Kadet Polis (puteri)
Guru Penasihat :  Mohd Asmawi Ab Rasib, Penolong: Azlina Abu Bakar.
 Pembantu : Nurul Falah Abd Ghani
Pandu Puteri
Guru Penasihat:  : Noraisha Tarni. Pembantu : Siti Anizan Samsuri,
Suriati Alias, Anili Fasha Mahadi

Pasukan Pengakap
Guru Penasihat: Mohd Hasry Mustakim. Pembantu : Hj Saifullah Abd Wahab,
Shamsul Ikhtihsham Musa

No comments:

Dasar Utama Kokurikulum

PERTAMA:
KEGIATAN KOKURIKULUM ADALAH SEBAHAGIAN DARIPADA KURIKULUM KEBANGSAAN.

“Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.”(Subperaturan 3(1) Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai PU(A) 531/97.

KEDUA :
Penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib.“Matlamat gerakerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan setiap orang pelajar. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam salah satu gerakerja pakaian seragam, satu kegiatan persatuan atau kelab dan satu kegiatan sukan atau permainan.”{Perkara 5.1 Surat Pekeliling ikhtisas Bil 1/1985 KP(BS)8591/Jld. II(29)}

KETIGA:
Penyertaan semua guru sebagai penjawat atau pengkhidmat awam dalam mengurus, menyelia dan mengelola kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib.“Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerakerja kokurikulum di sekolah” (Perkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985.)

KEEMPAT:
“Kegiatan kokurikulum” yang dilaksanakan di sekolah hendaklah merupakan apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dalam bilik darjah yang memberikan murid-murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah.” {Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997}

KELIMA:
Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan tetapi menfokus kepada peningkatan perpaduan dan integrasi di kalangan murid-murid. (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/2000 bertarikh 16 November 2000).

DASAR SOKONGAN:
1. “Sekolah-sekolah khususnya yang kurang kemudahan untuk gerakerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat; bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah; gerakerja-gerakerja yang menekankan perpaduan kaum, ketatanegaraan, moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian”. {Perkara 5.3 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985, KP(BS)8591/Jld.((929)}.

2. Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan penglibatan dan penyertaan anggota masyarakat setempat.{Rujuk Subperkara 4.2.1 dan Subperkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1985 KP. 8591-11(32) bertajuk “Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat”}.

3. “Kementerian Pendidikan amat menggalakkan murid-murid bergiat dalam kegiatan Pasukan Pakaian Seragam yang terdapat di sekolah-sekolah. Selaras dengan dasar tersebut, guru-guru dan murid-murid juga dibenarkan menyertai aktiviti seperti perkhemahan, perbarisan dan kursus yang dianjurkan dari semasa ke semasa oleh agensi-agensi kerajaan atau oleh pertubuhan bukan kerajaan yang berdaftar.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 24/1998).

4. “Kementerian Pendidikan membenarkan pihak sekolah menganjurkan program lawatan pendidikan murid semasa waktu persekolahan secara terancang. Kementerian juga menggalakkan penglibatan ibu bapa yang berminat untuk menyertai lawatan-lawatan tersebut.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/2000).

5. “Sesuai dengan matlamat Falsafah Pendidikan Negara, Kementerian Pendidikan ingin menegaskan bahawa murid-murid di sekolah perlu diberi ruang untuk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dan bersepadu agar mereka menjadi insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 18/2000).6. “Sekolah hendaklah memberi penghargaan kepada guru-guru dan pelajar-pelajar atau orang perseorangan (atas penyertaan, penglibatan dan pencapaian masing-masing dalam bidang kokurikulum di sekolah). Penghargaan tidak hanya terbatas kepada kejayaan/kemenangan semata-mata, tetapi hendaklah juga diberi kepada pelajar-pelajar yang mempunyai sifat disiplin yang baik.” (Subperkara 8.2.4 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985).

Sumber rujukan:
Unit Kokurikulum,
JPNJ