18 December, 2014

02 December, 2014

ICT - MATAPELAJARAN TERAKHIR SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) 2014

2 Disember 2014 : Dewan Permata

Calon ICT sekolah
Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang bermula pada 3 November lepas berakhir pada hari Selasa ini iaitu 2 Disember 2014. Seramai 38 orang murid daripada kelas Tingkatan 5 Baiduri menduduki kertas terakhir iaitu Information And Communication Technology (ICT) selama 2 setengah jam bermula 2.00 petang.

Sepanjang peperiksaan SPM tahun ini semua calon menduduki peperiksaan di Dewan Permata Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Bandar Tenggara.
Doa guru mengiringi calon-calon SPM 
Turut sama mengiringi calon-calon peperiksaan ke dewan peperiksaan ialah pengetua sekolah, Pn Zaharah Mohd Jani, PK Pentadbiran, Pn Anim Mohamed Jaib, PK Hal Ehwal Murid, En Rashid Muhidin, PK Kokurikulum, En. Ahmad Survi, guru-guru kanan matapelajaran, Pn Hjh Hamimah Yunos, Pn. Hjh Hasnah Kasnan, Pn Hjh Hayati Abdullah, Guru Bimbingan dan Kaunseling, En Aspar Mohamad, Pn Noridah Sidek, guru disiplin, En. Shamsul Ihtihsham Musa, penyelaras dan jawatankuasa peperiksaan SPM, guru-guru matapelajaran serta ibu bapa calon.

30 November, 2014

BERITA DAN FOTO WHATSAPP DITERIMA SEPANJANG CUTI PENGGAL PERSEKOLAHAN 2014

Berita Whatsapp SMK Bandar Tenggara dan Telegram

Selamat Pengantin Baru Cikgu Ariff
Foto Siti Hanizan Samsuri
Antaranya ialah
1. Pemulangan Buku Teks
2. Perkhemahan Pandu Puteri Remaja
3. Majlis Perkahwinan - Cikgu Ariff Reduan
Murid 5 Baiduri membuat serahan buku teks 

Tn Hj Zolkeple bersama MB Johor
Foto : Siti Hanizan Samsuri
Foto : Siti Hanizan Samsuri
Cik Anili Fasha dan Cik Siti Hanizan
Berjaya mendapat Pengijazahan - Master Pendidikan 2014, UTM, Skudai

4. Dan lain-lain lagi.

Sebagai satu inisiatif. Gambar foto dan berita akan dipaparkan dalam blog ini sekiranya mendapat izin dan maklumat lengkap tentang peristiwa tersebut.

Terima kasih di atas sokongan tuan/puan warga SMK Bandar Tenggara melalui media telefon pintar.

Dasar Utama Kokurikulum

PERTAMA:
KEGIATAN KOKURIKULUM ADALAH SEBAHAGIAN DARIPADA KURIKULUM KEBANGSAAN.

“Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.”(Subperaturan 3(1) Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai PU(A) 531/97.

KEDUA :
Penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib.“Matlamat gerakerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan setiap orang pelajar. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam salah satu gerakerja pakaian seragam, satu kegiatan persatuan atau kelab dan satu kegiatan sukan atau permainan.”{Perkara 5.1 Surat Pekeliling ikhtisas Bil 1/1985 KP(BS)8591/Jld. II(29)}

KETIGA:
Penyertaan semua guru sebagai penjawat atau pengkhidmat awam dalam mengurus, menyelia dan mengelola kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib.“Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerakerja kokurikulum di sekolah” (Perkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985.)

KEEMPAT:
“Kegiatan kokurikulum” yang dilaksanakan di sekolah hendaklah merupakan apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dalam bilik darjah yang memberikan murid-murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah.” {Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997}

KELIMA:
Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan tetapi menfokus kepada peningkatan perpaduan dan integrasi di kalangan murid-murid. (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/2000 bertarikh 16 November 2000).

DASAR SOKONGAN:
1. “Sekolah-sekolah khususnya yang kurang kemudahan untuk gerakerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat; bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah; gerakerja-gerakerja yang menekankan perpaduan kaum, ketatanegaraan, moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian”. {Perkara 5.3 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985, KP(BS)8591/Jld.((929)}.

2. Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan penglibatan dan penyertaan anggota masyarakat setempat.{Rujuk Subperkara 4.2.1 dan Subperkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1985 KP. 8591-11(32) bertajuk “Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat”}.

3. “Kementerian Pendidikan amat menggalakkan murid-murid bergiat dalam kegiatan Pasukan Pakaian Seragam yang terdapat di sekolah-sekolah. Selaras dengan dasar tersebut, guru-guru dan murid-murid juga dibenarkan menyertai aktiviti seperti perkhemahan, perbarisan dan kursus yang dianjurkan dari semasa ke semasa oleh agensi-agensi kerajaan atau oleh pertubuhan bukan kerajaan yang berdaftar.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 24/1998).

4. “Kementerian Pendidikan membenarkan pihak sekolah menganjurkan program lawatan pendidikan murid semasa waktu persekolahan secara terancang. Kementerian juga menggalakkan penglibatan ibu bapa yang berminat untuk menyertai lawatan-lawatan tersebut.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/2000).

5. “Sesuai dengan matlamat Falsafah Pendidikan Negara, Kementerian Pendidikan ingin menegaskan bahawa murid-murid di sekolah perlu diberi ruang untuk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dan bersepadu agar mereka menjadi insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 18/2000).6. “Sekolah hendaklah memberi penghargaan kepada guru-guru dan pelajar-pelajar atau orang perseorangan (atas penyertaan, penglibatan dan pencapaian masing-masing dalam bidang kokurikulum di sekolah). Penghargaan tidak hanya terbatas kepada kejayaan/kemenangan semata-mata, tetapi hendaklah juga diberi kepada pelajar-pelajar yang mempunyai sifat disiplin yang baik.” (Subperkara 8.2.4 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985).

Sumber rujukan:
Unit Kokurikulum,
JPNJ