14 February, 2011

Kursus Kepimpinan Belia Berintegriti - Bandar Penawar, Kota Tinggi

11-13 Februari 2011

Kursus yang disertai oleh 72 orang pelajar dari SMK Bandar Tenggara dan SMK Tun Habab, Kota Tinggi telah pun berakhir tempoh hari. Khidmat Masyarakat selama 3 jam telah dilaksanakan di asrama Sekolah Menengah  Sains, Kota Tinggi. Kursus ini dianjurkan oleh Institut Integriti, Kepimpinan dan Latihan Semangat (IKLAS), Yayasan Warisan Negeri Johor (YWJ), Jabatan Belia dan Sukan Negeri johor dan Jabatan Pelajaran Negeri Johor.

Timbalan Pengarah Rakan Muda Negeri Johor, Abdul Rahim bin Hj Mohd Shariff berkata, tujuan utama kursus ini diadakan ialah untuk melahirkan sekumpulan Pempimbing Rakan Sebaya melalui Program Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda (ARPRM). Disamping memupuk dan menyemai satu semangat juang yang tidak kenal erti kalah dan bersikap "Yakin pada diri sendiri".
Jawatankuasa Kursus
Pengerusi : Tuan Haji Salleh bin Hj Ahmad, Setiausaha : En Abdul Rahim bin Hj Md Shariff
Bendahari : Tuan Hj Abu Bakar bin Samat, Penyelaras dan ketua fasilitator: Tuan Hj Md Zin bin Idros
Kem Komanden : Tuan Haji Abdul Rahman bin Tahir, AJK Tempat: Puan Hajjah Supiati binti Hj Sahuni.
 AJK Makan/Minum,  Faisal, AJK Pengangkutan : En Abdul Razak bin Atan, AJK Latihan dan Peralatan : Tuan Haji Abdul Rahman bin Tahir, Urusetia Hadiah dan Sijil : En Mohd Shahelmie bin Abd Karim, Cik Faezah binti Pariman dan En Sivamani.

Lawatan Ke Sekolah Menengah Sains, Bandar Penawar, Kota Tinggi.

Pasukan Ragbi SAKTI Gladiators
Norihsham A.Rahim, jurulatih ragbi.  Antara kejayaan pasukan sekolah ini ialah Johan selama 10 tahun Daerah Pengerang, seorang pelajar sekarang ini berada di Bangkok menjalani latihan ragbi, Johan Piala Tengku Mahkota Johor tahun 2004, tempat ke-tiga TMJ 2009, kedua Kejohanan Ragbi Antarabangsa CIMB COBRA  Tahun 2011.


Pasukan Kriket

Bola Keranjang (P)

Bola Keranjang (Lelaki)


No comments:

Dasar Utama Kokurikulum

PERTAMA:
KEGIATAN KOKURIKULUM ADALAH SEBAHAGIAN DARIPADA KURIKULUM KEBANGSAAN.

“Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.”(Subperaturan 3(1) Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai PU(A) 531/97.

KEDUA :
Penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib.“Matlamat gerakerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan setiap orang pelajar. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam salah satu gerakerja pakaian seragam, satu kegiatan persatuan atau kelab dan satu kegiatan sukan atau permainan.”{Perkara 5.1 Surat Pekeliling ikhtisas Bil 1/1985 KP(BS)8591/Jld. II(29)}

KETIGA:
Penyertaan semua guru sebagai penjawat atau pengkhidmat awam dalam mengurus, menyelia dan mengelola kegiatan kokurikulum di sekolah adalah wajib.“Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerakerja kokurikulum di sekolah” (Perkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985.)

KEEMPAT:
“Kegiatan kokurikulum” yang dilaksanakan di sekolah hendaklah merupakan apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dalam bilik darjah yang memberikan murid-murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang dipelajari di dalam bilik darjah.” {Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997}

KELIMA:
Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan tetapi menfokus kepada peningkatan perpaduan dan integrasi di kalangan murid-murid. (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/2000 bertarikh 16 November 2000).

DASAR SOKONGAN:
1. “Sekolah-sekolah khususnya yang kurang kemudahan untuk gerakerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat; bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah; gerakerja-gerakerja yang menekankan perpaduan kaum, ketatanegaraan, moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian”. {Perkara 5.3 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985, KP(BS)8591/Jld.((929)}.

2. Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan penglibatan dan penyertaan anggota masyarakat setempat.{Rujuk Subperkara 4.2.1 dan Subperkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1985 KP. 8591-11(32) bertajuk “Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat”}.

3. “Kementerian Pendidikan amat menggalakkan murid-murid bergiat dalam kegiatan Pasukan Pakaian Seragam yang terdapat di sekolah-sekolah. Selaras dengan dasar tersebut, guru-guru dan murid-murid juga dibenarkan menyertai aktiviti seperti perkhemahan, perbarisan dan kursus yang dianjurkan dari semasa ke semasa oleh agensi-agensi kerajaan atau oleh pertubuhan bukan kerajaan yang berdaftar.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 24/1998).

4. “Kementerian Pendidikan membenarkan pihak sekolah menganjurkan program lawatan pendidikan murid semasa waktu persekolahan secara terancang. Kementerian juga menggalakkan penglibatan ibu bapa yang berminat untuk menyertai lawatan-lawatan tersebut.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/2000).

5. “Sesuai dengan matlamat Falsafah Pendidikan Negara, Kementerian Pendidikan ingin menegaskan bahawa murid-murid di sekolah perlu diberi ruang untuk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dan bersepadu agar mereka menjadi insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.” (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 18/2000).6. “Sekolah hendaklah memberi penghargaan kepada guru-guru dan pelajar-pelajar atau orang perseorangan (atas penyertaan, penglibatan dan pencapaian masing-masing dalam bidang kokurikulum di sekolah). Penghargaan tidak hanya terbatas kepada kejayaan/kemenangan semata-mata, tetapi hendaklah juga diberi kepada pelajar-pelajar yang mempunyai sifat disiplin yang baik.” (Subperkara 8.2.4 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985).

Sumber rujukan:
Unit Kokurikulum,
JPNJ